Wadliwy towar lub usługa - uprawnienia konsumenta.

Każdy konsument może zareklamować wadliwy towar lub usługę. Odbywa się to na podstawie rękojmi lub gwarancji, jeżeli ta druga została udzielona. To sam nabywca decyduje, z której formy dochodzenia własnych praw chce skorzystać. Co w takim razie powinien zrobić?

Reklamacja z tytułu rękojmi

Skorzystanie z prawa do rękojmi oznacza, że klient składa reklamację do sprzedawcy. Możliwość ta wynika z faktu, że za stwierdzone wady towaru odpowiada sprzedawca. Nabywca może powołać się na niezgodność towaru z umową lub jego wadę prawną. Nie jest konieczne w tym przypadku zachowanie formy pisemnej, choć dokument zawierający najważniejsze dane, będzie dowodem złożenia reklamacji. Świadcząc usługi doradztwa prawnego w Rybniku, możemy pomóc w przygotowaniu takiego pisma. Trzeba w nim opisać stwierdzoną wadę i swoje żądania z nią związane.

Warto pamiętać, że sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli konsument nie dostarczy mu paragonu fiskalnego. Odpowiada on za wadliwy towar przez 24 miesiące od jego wydania. W przypadku sprzedaży towaru używanego okres ten może wynosić 12 miesięcy.

 W ramach rękojmi nabywca może żądać wymiany towaru na nowy, jego naprawy, obniżenia ceny lub  odstąpienia od umowy.

Reklamacja z tytułu gwarancji

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy, np. producenta. Jest nią również oświadczenia złożone np. w reklamie. Wskazuje ona obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta. Mogą one obejmować zwrot zapłaconej za towar kwoty, wymianę towaru lub jego naprawę. W gwarancji mogą być też wskazane inne usługi dla konsumenta.

Jeśli nie wskazano inaczej, wynosi 24 miesiące od dnia wydania towaru. Jeżeli produkt był wymieniany lub naprawiany, okres gwarancji jest wydłużony o czas, gdy towar ten był niedostępny dla nabywcy.

 

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.