Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty są rodzajem świadczenia, które wypłacane jest głównie na potrzeby wychowania i utrzymania małoletniego dziecka. Ale może też dotyczyć innych osób w rodzinie. Obowiązek ten może wynikać z: pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa. Może on dotyczyć zstępnych takich jak dzieci, czy wnuki, przed wstępnymi, czyli rodzicami lub dziadkami oraz krewnych bliższych stopniem przed dalszymi.

Czy płacenie alimentów na dziecko jest przymusowe?

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, a mianowicie zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Alimenty ustalane są albo sądownie, albo polubownie między stronami. Co ważne, środki alimentacyjne płacone są do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności ( 18 roku życia) do rąk opiekuna prawnego, najczęściej rodzica, a po ukończeniu 18 roku życia bezpośrednio dziecku.

 

Jak ustalana jest wysokość świadczeń?

rozwód

Ustalając wysokość alimentów, trzeba zdać się na ocenę sądu, który weźmie pod uwagę przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka. Co ważne, zawsze ich wysokość zależna jest od możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Dzięki pomocy radców prawnych można udokumentować ową zdolność tak, aby nie była ona zaniżona względem rzeczywistych środków otrzymywanych przez danego opiekuna, co w Polsce nadal jest często stosowaną praktyką, nie tylko przez mężczyzn mających łożyć na swoje dzieci. Chodzi o to, aby kwota przyznana dziecku pozwoliła zapewnić jego elementarne potrzeby takie jak żywność, odzież, opłaty za prąd, wodę, lekarstwa. Dziś bardzo często minimalną zasądzaną przez sąd kwotą alimentów jest kwota ok. 500 zł.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc prawna i dbanie o interesy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.